DOKUMENTY, PODRĘCZNIKI, DUPLIKATY

opłaty za wydawanie dokumentów

 

Na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków Dz.U. poz. 1700 §29 ust.3
 
- za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
 
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
 
- opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.
Wysokość opłat skarbowych ustala Minister Finansów.
Obecnie – odpowiednio do rozporządzenia MF – koszty te wynoszą:
 
- za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych).
za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę 9 zł (słownie: dziewięć złotych).
 
Konto szkoły, na które można wnosić opłaty:
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim
ul. Sadowa 11, 08-300 Sokołów Podlaski
 
Nr 28 9221 0000 0002 1744 2000 0010
 
Tytuł wpłaty : opłata za duplikat………………….
 
BIP RSS
 
CMS Toruń